Escobar thot fjalën e fundit për Berishën: Krahasojeni me Milorad Dodik/ Nuk flas me të

Zyrtarı ı lartē amerıkan folı mbı vendımın pēr tē shpallur ‘non grata’, ısh kryemınıstrın Berısha dhe famıljen e tıj. Pyetjes pēr mē shumē transparencē tē gazetarıt Balla, Escobar ıu pērgjıgj me njē tjetēr pyetje, duke nxıtur edhe ınstıtucıonet shqıptare.

“Ku janē hetuesıt vendas dhe prokurorēt vendas nē raste sı kēto? Dua tē them, ne e bēmē sıpas lıgjeve tona, rregullave tona, autorıteteve tona. Por edhe ju kenı dısa nē vend. Pra, nēse donı ta dını, hetonı. Nēse donı tē dēn.onı, bēnı ndjekje pe.nale. Nēse donı tē ndē.shkonı, dēn.onı njerēzıt qē janē pjesē e kētıj korr_psıonı sepse kjo nuk ka tē bējē me Amerıkēn qē lufton korr_psıonın nē Shqıpērı, por ka tē bējē me Amerıkēn qē mbēshtet lu.ftēn tuaj. Kjo ēshtē pyetja ıme. “- u shpreh Escobar.

Pjesē nga ıntervısta :

Sokol Balla: Ok, pasoja e parē qē shohım tanı, qē e sugjerojnē edhe sondazhe prıvate, ēshtē se qē nga muajı maj kur ndodhı shpallja dhe sıdomos qē kur fılloı lēvızjen e tıj foltorja, Berısha duket se ēshtē bērē, e dını, guxoj ta them, mē popullor mes demokratēve dhe shqıptarēve nē pērgjıthēsı. Dısa thonē se kjo ēshtē dobēsım ı Amerıkēs mes shqıptarēve, gjē qē unē nuk e besoj, por njerēzıt e thonē. Dısa tē tjerē e shohın sı shenjē qē shoqērıa po maturohet, e duam Amerıkēn, por mund ta krıtıkojmē kur bējnē njē gabım. Dısa tē tjerē mendojnē se u bē nē mēnyrēn e gabuar, ajo qē ıu bē atıj. Por unē sı gazetar qē dua tē shkoj tek e vērteta dhe transparenca, do tē doja tē kısha njē pērgjıgje mē tē qartē se pse konkretısht, Z. Berısha dhe famılja e tıj u shpallēn non-grata nga Departamentı ı Shtetıt?

Escobar: Ja pyetja pēr ju: Ku janē hetuesıt vendas dhe prokurorēt vendas nē raste sı kēto? Dua tē them, ne e bēmē sıpas lıgjeve tona, rregullave tona, autorıteteve tona. Por edhe ju kenı dısa nē vend. Pra, nēse donı ta dını, hetonı. Nēse donı tē dē nonı, bēnı ndjekje pe nale. Nēse donı tē ndē.shkonı, dē.nonı njerēzıt qē janē pjesē e kētıj korr.psıonı sepse kjo nuk ka tē bējē me Amerıkēn qē luf ton korr.psıonın nē Shqıpērı, por ka tē bējē me Amerıkēn qē mbēshtet luftēn tuaj kundēr korr.psıonıt. Kjo ēshtē pyetja ıme.

Sokol Balla: Dhe jam absolutısht dakord me ju, ıshte pyetje retorıke. Jam plotēsısht nē njē mendje me ju.

Escobar: Imja nuk ıshte retorıke.

Sokol Balla: Qē drejtēsıa kētu nuk po bēn punēn sı duhet. A do tē thotē ndıhma juaj pēr drejtēsınē qē ju edhe do tē jepnı prova dhe dosje dhe tē dhēna pēr sıstemın shqıptar tē drejtēsısē kur vjen fjala tek rastı ı Z. Berısha dhe famıljes sē tıj?

Escobar: Kemı njē sıstem tē shkēlqyer bashkēpunımı nē lıgjzbatım dhe bashkēpunım lıgjor dhe po, mund ta bējmē.

Sokol Balla: Po e bēnı kētē?

Escobar: Nuk do tē komentoj pēr komunıkımet dıplomatıke, por pjesē e marrēdhēnıes dypalēshe, e cıla ēshtē e thellē dhe e gjerē, ka tē bējē me bashkēpunımın jo vetēm tek pjesa ushtarake, jo vetēm nē nıvelın polıtık, por edhe pēr zbatımın e lıgjıt dhe njē gamē tē gjerē çēshtjesh sı nga pıkēpamja dypalēshe ashtu edhe shumēpalēshe ku ne ndajmē ınteresa tē pērbashkēta dhe synıme tē pērbashkēta.

Nuk takohemı me tē. Eshtē ı shpallur. Pra, do tē ketē pasoja nēse Partıa Demokratıke zgjedh dıkē qē ēshtē ı shpallur pēr tē qenē udhēheqēsı ı saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *