E fundit! E pëson Alqi Bllako. SPAK vendos SEKUESTRO dhe kërkon masën arrest me …

SPAK, njofton se per shtetasin Alqi Bllako, nisur nga fakti qe eshte i zgjedhur deputet ne Kuvendin e Republikes se Shqiperise, Prokuroria e Posaçme bazuar ne parashikimet e nenit 73/2 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe nenit 288/1/2 te Kodit te Procedures Pe nale, do te paraqese kerkese Kuvendit per dhenie te autorizimit per caktimin e mases sigurimit personal “arrst ne bu’rg”.

Gjithashtu eshte vendosur caktimi i mases se sigurimit pasuror “sekuestro preventive” per pasurine ne zoterim te shtetasit E. B., lloji i pasurise “apartament”, me siperfaqe 99.48 m2, me adrese Tirane, me vlere sipas kontrates shitblerjes ne shumen 144,246 Euro, qe permbush vleren ekuivalente te perfituar ne menyre te pa’ligjshme nga shtetasi Alqi Bllako ne shumen 14,964,900 (katermbedhjete milion e nenteqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind) leke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.