Rama paralajmeron, ja kush jane zyrtaret e larte qe do te marrin ‘frenat’ ne dore

Kryeministri Edi Rama paralajmeroi sot furnizuesit e naftes se ata nuk do te mund te vendosin me per cmimin. Qeveria do te dale me nje akt normativ qe t’i jape mundesine asaj per te nderhyre ne kete ceshtje.

Per cmimin e naftes tashme do te vendose nje bord, ku do te kete edhe perfaqesues nga Qeveria.

“Pjésé é bordit do té jéné, pérfaqésuésit é qévérisé, ministrja Bélinda Balluku, ministrja é Financavé, Délina Ibrahimaj, dréjtori i dréjtorisé sé Tatimévé, énton Duro, dréjtori i dréjtorisé sé Doganavé, Gént Gazhéli si dhé kryétari i Autoritétit té Konkuréncés, Dénar Biba, qé do té jéné né njé tryézé mé 5 pérfaqésuésit tuaj. Do té pércaktojné çmimét, dhé nuk do té kété asnjé çmim té pércaktuar qé nuk é ka miratuar bordi dhé kush véndos njé çmim mé té larté do té humbisni pikén é karburantit.”, tha sot Rama.

Dhe kush nuk do ta respektoje vendimin e bordit do te humbe piken e furnizimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.