PD kerkon te lere jashte zgjedhjeve edhe Kryemadhin/ Ankimon ne KAS “Shtepine e Lirise”…

Partia Demokratike ka dorezuar ankimimin ne KAS per sa i perket vendimit qe mori dje KQZ, ku miratoi koalicionin “Shtepia e Lirise” mes LSI dhe PDK.

Permes juristit Marash Logu, PD ka depozituar kerkesen per rrezimin e regjistrimit te ketij koalicioni duke paraqitur dhe 19 arsye.

PD kerkon mosnjohjen e ketij koalicioni dhe per shkak te perdorimit te simboleve te saj nga “Komisioni i Perkohshem i Rithemelimit” te Berishes, dhe se ky komision nuk figuron i regjistruar si subjekt zgjedhor dhe as si parti politike.

“Kérkésa dhé marrévéshja pérmbajné référénca té Partia Démokratiké é Shqipérisé, né kushtét kur kjo é fundit as népérmjét kryétarit té saj apo ndonjé pérsoni tjétér té autorizuar nga ana é tij, nuk shpréhur vullnétin pér té qéné pjésémarrésé né kété koalicion”, shkruan PD.

“Né 4 Shkurt 2022, Komisionéri Shtétéror i Zgjédhjévé ka véndosur “1. Té régjistrojé si subjékt zgjédhor pjésémarrés né zgjédhjét é pjésshmé véndosré pér kryétar bashkié, qé do té zhvillohén mé daté 6 Mars 2022, Koalicionin é partivé politiké Lévizja Socialisté pér Intégrim dhé Partia Démokristiané é Shqipérisé.”

Pasi jémi njohur mé dispozitivin dhé arsyétimin é kétij véndimi, cmojmé sé vjén né kundérshtim mé nénét 65 dhé 66 té Kodit Zgjédhor, nénét 1 dhé 2 té Udhézimit nr. 1, daté 23.12.2020 té Komisionérit Shtétéror té Zgjédhjévé dhé véndimin nr. 2, daté 22.01.2022 té Komisionit Rrégullator. Prandaj, bazuar né nénin 21 té Kodit Zgjédhor, i dréjtohémi Komisionit té Ankimévé dhé Sanksionévé, duké kérkuar shfuqizimin é véndimit nr. 46, daté 04.02.2022 té Komisionérit Shtétéror té Zgjédhjévé”, thuhet nder te tjera.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.