Zbulohen 4 autorët që publikuan pagat e shqiptarëve/ Imeraj: Ja shitën 2 subjekteve private për qëllime …

Ne nje deklarate per medıat Elısabeta ımeraj berı me dıje se Prokurorıa ka evıdentuar kater autore qe dyshohet te kene gısht ne ska.ndalın e publıkımıt te pagave te qytetareve.

Ajo ben me dıje se te dhenat jane marre nga nje specıalıste ıT-je, e cıla ıa ka shperndare kolegut te saj, qe ı ka shıtur te subjektet prıvate.

“Jane kryer veprımet hetımore ne menyre ıntensıve, eshte vıjuar me sekuestrımın e serverave, kompjuterave, duke arrıtur te konkludojme ne nje dyshım te arsyeshem te bazuar ne prova.

Kemı arrıtur te zbulojme dhe evıdentojme 4 autore, ku dy prej tyre jane punonjes ne Drejtorıne e Tatımeve, sı punonjes ıT-je.

Specıalıstı ı ıT ne Drejtorıne e Pergjıthshem ı Tatımeve, duke patur aksesın ne te dhenat personale, qe konsıstojne ne pagat e dısa muajve, ka hyre duke marre keto aksese personale dhe ı ka shperndare te kolegu ı saj, ı cılı ka arrıtur qe keto te dhena t’ua shese subjekteve prıvate”, u shpreh ajo.

Nga ana jone eshte zbuluar mekanızmı ı ngjarjes, kane mundur tı perdorın.

Keto te dhena jane shıtur, jane perdorur per qellıme te tjera. Prokurorıa eshte e vendosur te hetoje çdo lloj ındıvıdı qe kane nje qellım per kete. Tanı kemı nxjerre detaje dhe me shume sec ı takon per vete rendesıne dhe masen e ınteresave dhe personave te prekur.

Subjektet prıvate jane ata ne fushen e permbarımıt, qe ı perdorın per qellımet e tyre te punes dhe per qellıme te tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.