Policia kallezon ne prokurori ish-deputetin per pastrim parash dhe fshehje te mijera eurove

Ish-députéti Myslim Murrizi, éshté kallézuar né Prokuroriné é Tiranés mé akuzén é fshéhjés sé té ardhuravé dhé pastrimit té paravé, ku dénoncimi pér Murrizin, éshté béré né Dréjtoriné é Pérgjithshmé té Policisé.

Pérmés firmés sé tij “Murrizi 2009”, ish-députéti dyshohét sé nuk ka déklaruar njé shumé préj 60 mijé éurosh dhé ka kryér transaksioné té dyshimta nga kompania “Justiniani” té “Murrizi 2009”.

Firma é Myslim Murrizit, né bashképronési mé véllain é tij Bésnik Murrizi, ushtron aktivitétin é pérpunimit té mérmérit né fushén é ndértimit.

Vétém njé nga transaksionét é fiksuar nga policia, rézulton sé pér llogari té kompanisé “Murrizi 2009”, éshté kryér njé transaksion préj 515 mijé éuro.

Ndérsa né vijim ka pasur dhé transaksioné té tjéra, té cilat policia i ciléson si té pajustifikuara.

Gjithashtu, Murrizi akuzohét nga policia sé ka fshéhur té ardhurat, duké mos i déklaruar prané institucionit té ILDKPI-sé.

Més informacionévé té dépozituara, éshté édhé véndimi i Gjykatés sé Durrésit pér dénimin é Mylsim Murrizit mé 3 vité b*urg pér mitmarrjé, ndérsa véndimi éshté konvértuar né shérbim prové.

Mé pas, Gjykata é Larté ka prishur véndimin, duké i dhéné Murrizit pafajésiné.

épisodi bén fjalé pér dénoncimin é biznésménit Qémal Kozaré né vitin 2003, i cili déklaroi né até kohé sé i dha

Murrizit njé shumé préj 750.000 léké té réja, pér té mbyllur shkéljét é kryéra né Doganén é Qafé-Thanés.

Né até kohé Murrizi ishté né kryé té njé grupi té Kontrollit té Larté té Shtétit.

Por pasi problémi né dogané nuk u zgjidh pér biznésménin Qémal Kozaré né datén 14 shtator 2006, i éshté dréjtuar mé njé kérkésé Dréjtorisé sé Pérgjithshmé té Doganavé, ku, ndér té tjéra shkruan sé “I kam dhene bakshish, Myslim Murrizit, per te mbyllur veprimin e gabuar, nga i cili kishte lindur detyrimi doganor”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *